Vedtægter

Nedenstående blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6. februar 2019.

Download vedtægter (PDF)


1. NAVN OG HJEMSTED

  1. Foreningens navn er Forældrestemmen.
  1. Foreningens hjemsted er den valgte formands adresse eller en andet af bestyrelsen angiven adresse.

2. FORMÅL

2.1 Foreningens formål er at støtte og fremme børn og unges trivsel i hverdagen.  

3. MEDLEMSFORHOLD

3.1. Som medlemmer kan optages enhver fysisk person, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for 1 år ad gangen.

3.2. Medlemmens anses som medlem, når medlemskontingentet er betalt.

3.3. Et medlem kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse herom til foreningens bestyrelse udmelde sig af foreningen. Medlemmet får ved udmelding ikke refunderet (hverken helt eller delvist) allerede indbetalt kontingent.


4. KONTINGENT

4.1. Medlemmerne betaler et årligt medlemskontingent, der fastsættes af generalforsamlingen baseret på et af bestyrelsen udarbejdet budget for foreningens samlede aktiviteter.

4.2. Opkrævning af medlemskontingenter foregår løbende og periodiseres i foreningens regnskab i forhold til regnskabsåret. Kontingentet indbetales på foreningens konto.

5 MØDER

5.1. Bestyrelsen arrangerer en række møder om året (inkl. foreningens ordinære generalforsamling) til varetagelse af foreningens formål.

5.2. Det af medlemmerne indbetalte kontingent vil finansiere foreningens møder, og medlemmet vil ikke få refunderet kontingent helt eller delvist, såfremt medlemmet ikke møder op til foreningens møder.

6. LEDELSE OG TEGNINGSREGEL

6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

6.2. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens formand. Der vælges 1 suppleant hvert år.

6.3. Foreningen tegnes og forpligtes udadtil ved underskrift af bestyrelsens formand og et andet bestyrelsesmedlem.

6.4. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet fremgår af vedtægterne.

7. GENERALFORSAMLING

7.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

7.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar/februar måned.

7.3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på foreningens generalforsamling.

7.4. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.

7.5. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte:

(i) Valg af dirigent.

(ii) Bestyrelsens beretning.

(iii) Økonomisk orientering – herunder fremlæggelse af regnskab for foreningen.

(iv) Indkomne forslag.

(v) Valg til bestyrelsen.

(vi) Valg af kasserer.

(vii) Eventuelt.

7.5. Alle medlemmer indkaldes af bestyrelsen til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske med minimum 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til de enkelte medlemmer pr. mail.

7.6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelige stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog vedtagelse med 2/3 majoritet af de i afstemningen deltagende medlemmer.

7.7. Bestyrelsen kan når som helt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med samme varsel som til den ordinære generalforsamling.

8. REGNSKAB

8.1. Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

8.2. Den af generalforsamlingen valgte kasserer opkræver kontingenter og betaler regninger efter bestyrelsens instruks.

8.3. Der skal hvert år udarbejdes et for foreningen retvisende regnskab udvisende regnskabsårets samlede indtægter og udgifter.

9. OPLØSNING

9.1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer (og ikke kun de fremmødte). Opnås denne majoritet ikke er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

9.2. Ved foreningens opløsning anvendes foreningens aktiver i henhold til vedtægternes formål efter bestyrelsens afgørelse.  

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6. februar 2019